سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه اجتهاد 
موسس و ریاست 
 
 
علمی و پژوهشی، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه نجف 
مدرس 
 
 
رسائل و شرح لمعه 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
علوم حديث و علوم قرآن